Bài 12: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng