Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh