Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999