Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung