Bài 6: Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng