Bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit