Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên - Nhân hai lũy thừa cùng cơ số