Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân