Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O - Cân bằng phương trình Fe3O4 + H2SO4

Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O - Cân bằng phương trình Fe3O4 + H2SO4
Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản ứng oxi hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung các bài học: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Hóa học 10, Hóa học 12: Bài 32 Hợp chất của sắt.... cũng như các dạng bài tập.