Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12: Test Yourself C (Trang 93 - 94 - 95) - Để học tốt Tiếng Anh lớp 12

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12: Test Yourself C (Trang 93 - 94 - 95) - Để học tốt Tiếng Anh lớp 12
Qua bài học Test Yourself C (Trang 93 - 94 - 95) học sinh cần nắm được kiến thức về những thay đổi của cuộc sống trong tương lai, được phổ biến kiến ​​thức về cuộc sống và môi trường. Bên cạnh đó, học sinh sẽ được học các từ liên quan đến đời sống và kinh tế, môi trường, biết cách sử dụng các giới từ "in, on, at, of, by, about,...".