Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Listening, Writing, Language focus - Để học tốt Tiếng Anh lớp 12 Unit 6

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Listening, Writing, Language focus - Để học tốt Tiếng Anh lớp 12 Unit 6
Tiếp nối Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Reading - Speaking, Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Listening, Writing, Language focus đưa ra lời dịch và các câu trả lời tham khảo cho các phần C. Listening (Trang 67-68 SGK Tiếng Anh 12), D. Writing (Trang 68-69 SGK Tiếng Anh 12), E. Language Focus (Trang 69-70-71 SGK Tiếng Anh 12).