Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 13 ACTIVITIES AND THE SEASONS - Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Bài 13: Hoạt động và các mùa

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 13 ACTIVITIES AND THE SEASONS - Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Bài 13: Hoạt động và các mùa
Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Bài 13: Hoạt động và các mùa giúp các em học sinh hiểu được kiến thức từ cơ bản đến phức tạp, có thể nói chuyện về thời tiết và mùa yêu thích; biết cách đặt câu hỏi với "Wh" và hỏi những người khác về mùa bằng cấu trúc câu "What is the weather like?".