Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 Bài 21: Nhiệt năng - Để học tốt môn Vật lý lớp 8

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 Bài 21: Nhiệt năng - Để học tốt môn Vật lý lớp 8
Sau khi học xong Vật lý lớp 8 Bài 21: Nhiệt năng, các em cần phát biểu được định nghĩa nhiệt năng và mối quan hệ nhiệt năng với nhiệt độ của vật; phát biểu được định nghĩa và đơn vị nhiệt lượng; tìm được ví dụ về thực hiện công và truyền nhiệt; rèn kĩ năng: sử dụng thuật ngữ nhiệt năng, nhiệt lượng, truyền nhiệt.