Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập tiếng Anh 6
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 5: Things I do giúp các em dịch các bài khóa trong sách giáo khoa và hướng dẫn trả lời các câu hỏi, bài tập của các phần: A. My day (Phần 1 - 7 trang 52 - 55 SGK Tiếng Anh 6), B. My routine (Phần 1 - 4 trang 56 - 57 SGK Tiếng Anh 6), C. Classes (Phần 1 - 4 trang 58 - 59 SGK Tiếng Anh 6), Grammar Practice (trang 60 - 61 SGK Tiếng Anh 6).