Giải bài tập trang 66 SGK Toán 2: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 - Giải bài tập toán lớp 2

Giải bài tập trang 66 SGK Toán 2: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 - Giải bài tập toán lớp 2
Giải bài tập trang 66 SGK Toán 2: 55 - 8, 56 - 7, 37 - 8, 68 - 9 giúp học sinh biết cách thực hiện phép trừ dạng có nhớ (số bị trừ có hai chữ số, số trừ có một số). Đồng thời củng cố cách tìm số hạng chưa biết trong phép cộng.