Giải vở bài tập Toán 2 bài 64: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 - Giải vở bài tập Toán 2 tập 1

Giải vở bài tập Toán 2 bài 64: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 - Giải vở bài tập Toán 2 tập 1
Giải vở bài tập Toán 2 bài 64: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 giúp học sinh biết cách thực hiện phép trừ dạng có nhớ (số bị trừ có hai chữ số, số trừ có một số). Đồng thời củng cố cách tìm số hạng chưa biết trong phép cộng.