Hóa học lớp 8

Bài 1: Mở đầu môn Hóa học

Bài 2: Chất

Bài 3: Bài thực hành 1

Bài 4: Nguyên tử

Bài 5: Nguyên tố hóa học

Bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Bài 7: Bài thực hành 2

Bài 8: Bài luyện tập 1

Bài 9: Công thức hóa học

Bài 10: Hóa trị

Bài 11: Bài luyện tập 2

Bài 12: Sự biến đổi chất

Bài 13: Phản ứng hóa học

Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16: Phương trình hóa học

Bài 17: Bài luyện tập 3

Bài 18: Mol

Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Bài 20: Tỉ khối của chất khí

Bài 21: Tính theo công thức hóa học

Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Bài 23: Bài luyện tập 4

Bài 24: Tính chất của oxi

Bài 25: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Bài 26: Oxit

Bài 27: Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy

Bài 28: Không khí - sự cháy

Bài 29: Bài luyện tập 5

Bài 30: Bài thực hành 4

Bài 31: Tính chất - Ứng dụng của hiđro

Bài 32: Phản ứng oxi hóa - khử

Bài 33: Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

Bài 34: Bài luyện tập 6

Bài 35: Bài thực hành 5

Bài 36: Nước

Bài 37: Axit - Bazơ - Muối

Bài 38: Bài luyện tập 7

Bài 39: Bài thực hành 6

Bài 40: Dung dịch

Bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Bài 42: Nồng độ dung dịch

Bài 43: Pha chế dung dịch

Bài 44: Bài luyện tập 8

Bài 45: Bài thực hành 7