Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5