Luyện tập so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên