Luyện từ và câu lớp 4: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? - Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Luyện từ và câu lớp 4: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? - Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Luyện từ và câu lớp 4: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 trang 171, 172 có đáp án đầy đủ chi tiết cho các em học sinh tham khảo nắm được cách xác định câu kể Ai làm gì? xác định vị ngữ trong kiểu câu đó. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.