Phân phối chương trình môn Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cánh Diều - Nội dung chương trình học Hoạt động trải nghiệm lớp 1 năm 2020 - 2021

Phân phối chương trình môn Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cánh Diều - Nội dung chương trình học Hoạt động trải nghiệm lớp 1 năm 2020 - 2021
Phân phối chương trình môn Hoạt động trải nghiệm lớp 1 bộ sách Cánh Diều là tài liệu tham khảo môn Hoạt động trải nghiệm 1, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng một cách chính xác nhất theo bộ sách Cánh Diều năm 2020 - 2021.