Tả người thầy mà em yêu quý lớp 5, 6, 7

Tả người thầy mà em yêu quý lớp 5, 6, 7