Toán lớp 2

Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

Số hạng - Tổng

Luyện tập

Đề - xi - mét

Luyện tập Đề - xi - mét

Số bị trừ - số trừ - hiệu

Luyện tập Số bị trừ - số trừ - hiệu

Luyện tập chung chương 1

Luyện tập chung chương 1 (tiếp theo)

Phép cộng có tổng bằng 10

26 + 4, 36 + 24

9 cộng với một số 9 + 5

29 + 5

49 + 25

8 cộng với một số 8 + 5

28 + 5

38 + 25

Hình chữ nhật - Hình tứ giác

Bài toán về nhiều hơn

7 cộng với một số 7 + 5

47 + 5

47 + 25

Bài toán về ít hơn

Ki - lô - gam

Luyện tập Ki - lô - gam

6 cộng với một số 6 + 5

26 + 5

36 + 15

Phép cộng

Phép cộng có tổng bằng 100

Lít

Luyện tập chung Chương 2

Tìm một số hạng trong một tổng - Luyện tập

Số tròn chục trừ đi một số

11 trừ đi một số 11 - 5

31 - 5

51 - 15

12 trừ đi một số 12 - 8

32 - 8

52 - 28

Tìm số bị trừ

13 trừ đi một số 13 - 5

33 - 5

53 - 15

14 trừ đi một số 14 - 8

34 - 8

54 - 18. Luyện tập

15, 16, 17, 18 trừ đi một số

55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

Bảng trừ - Luyện tập

100 trừ đi một số

Tìm số trừ

Đường thẳng

Ngày, giờ. Thực hành xem đồng hồ

Ngày, tháng. Thực hành xem lịch

Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)

Ôn tập về hình học

Ôn tập về đo lường

Luyện tập chung (tiếp theo)

Tổng của nhiều số

Phép nhân

Thừa số - Tích

Bảng nhân 2 - Luyện tập

Bảng nhân 3 - Luyện tập

Bảng nhân 4 - Luyện tập

Bảng nhân 5 - Luyện tập

Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc - Luyện tập

Phép chia

Bảng chia 2. Một phần hai

Luyện tập bảng chia 2

Số bị chia - Số chia - Thương

Bảng chia 3. Một phần ba

Luyện tập bảng chia 3

Tìm một thừa số của phép nhân

Luyện tập tìm một thừa số của phép nhân

Bảng chia 4. Một phần tư

Luyện tập bảng chia 4

Bảng chia 5. Một phần năm

Luyện tập bảng chia 5

Giờ, phút

Thực hành xem đồng hồ

Luyện tập giờ, phút

Tìm số bị chia

Luyện tập tìm số bị chia

Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

Luyện tập Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

Số 1 trong phép nhân và phép chia

Số 0 trong phép nhân và phép chia

So sánh các số tròn trăm

Các số tròn chục từ 110 đến 200

Các số từ 101 đến 110

Các số từ 111 đến 200

Các số có ba chữ số

So sánh các số có ba chữ số

Mét

Ki - lô - mét

Mi - li - mét

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

Luyện tập phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

Luyện tập Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

Tiền Việt Nam

Luyện tập Tiền Việt Nam

Luyện tập chung (tiếp)

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp)

Ôn tập về phép nhân và phép chia

Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)

Ôn tập về đại lượng

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Ôn tập về hình học (tiếp theo)