Toán lớp 4

Ôn tập các số đến 100000

Biểu thức có chứa một chữ - Luyện tập

Các số có sáu chữ số - Luyện tập

Hàng và lớp

So sánh các số có nhiều chữ số

Triệu và lớp triệu

Luyện tập triệu và lớp triệu

Dãy số tự nhiên

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Luyện tập so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên

Yến, tạ, tấn

Bảng đơn vị đo khối lượng

Luyện tập giây, thế kỉ

Tìm số trung bình cộng

Biểu đồ

Luyện tập biểu đồ

Phép cộng và phép trừ

Nhân một số với một tổng

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Mét vuông

Nhân một số với một hiệu

Luyện tập phép cộng và phép trừ

Tính chất kết hợp của phép nhân

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Biểu thức có chứa ba chữ

Hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng song song

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Nhân với số có hai chữ số - Luyện tập

Nhân với số có một chữ số

Tính chất giao hoán của phép nhân

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Chia cho số có một chữ số - Luyện tập

Tính chất giao hoán của phép cộng

Tính chất kết hợp của phép cộng - Luyện tập

Chia một số cho một tích

Đề-xi-mét vuông

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Vẽ hai đường thẳng vuông góc - Vẽ hai đường thẳng song song

Luyện tập nhân với số có ba chữ số

Phép chia - Chia một tổng cho một số

Luyện tập hình học

Biểu thức có chứa hai chữ

Chia một tích cho một số

Nhân với số có ba chữ số

Chia cho số có hai chữ số

Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp)

Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp theo)

Thương có chữ số 0

Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập

Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập (tiếp theo)

Luyện tập chung Chương 2 (tiếp theo)

Dấu hiệu chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 5

Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 9

Dấu hiệu chia hết cho 3

Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 9 và dấu hiệu chia hết cho 3

Luyện tập chung dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9

Rút gọn phân số