Toán lớp 5

Ôn tập khái niệm về phân số

Ôn tập tính chất cơ bản của phân số

Ôn tập so sánh hai phân số

Phân số thập phân

Luyện tập phân số thập phân

Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số

Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số

Hỗn số

Luyện tập chung 1

Luyện tập chung 2

Luyện tập chung 3

Ôn tập về giải toán

Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Luyện tập chung 4

Bảng đơn vị độ dài

Ôn tập: Bảng đơn vị khối lượng

Luyện tập bảng đơn vị đo khối lượng - độ dài

Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích - Luyện tập

Héc-ta

Khái niệm số thập phân

Luyện tập số thập phân

Số thập phân bằng nhau

So sánh hai số thập phân - Luyện tập

Luyện tập chung số thập phân

Luyện tập viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Luyện tập chung

Cộng hai số thập phân

Tổng nhiều số thập phân

Phép trừ số thập phân

Luyện tập chung phép cộng trừ số thập phân

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Nhân một số thập phân với một số thập phân

Luyện tập chung phép nhân

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Luyện tập

Chia một số thập phân cho một số thập phân - Luyện tập