Xăng-ti-mét. Đo độ dài. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước